Posty

REK146512650 - odpowiedź mbank na oprotestowanie odpowiedzi

Obraz

REK146512650 - odpowiedź mbank na reklamację

Obraz

REK146512650 - REKLAMACJA - Zwrot nienależnie pobranych kwot NWW

 REKLAMACJA

dot. sposobu realizacji umowy o kredyt hipoteczny waloryzowany kursem CHF nr 00159095/2006 (dalej: Umowa)
Działając na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym, w imieniu własnym składam zastrzeżenie co do: 1. Wykonania Umowy niezgodnie z prawem

~ ~ ~ 

Zgodnie z obowiązującymi zasadami prawa oraz w związku poniższymi zapisami w Rejestrze klauzul niedozwolonych prowadzonym przez UOKiK dotyczących Umowy lub mających brzmienie identyczne z zapisami Umowy:
a) 606824 sie 1212 cze 15BRE BankXVII AmC 2600/11 "Jeżeli z upływem pełnych 36 miesięcy okresu ubezpieczenia nie nastąpi całkowita spłata zadłużenia objętego ubezpieczeniem ani inne zdarzenie kończące okres ubezpieczenia, ubezpieczenie podlega automatycznej kontynuacji, przy czym łączny okres ubezpieczenia nie może przekroczyć 108 miesięcy, licząc od miesiąca, w którym nastąpiła wypłata Kredytu. Kredytobiorca upoważnia mBank do pobrania środ…

REK146512650 - OPROTESTOWANIE ODPOWIEDZI

mBank S.A.Warszawa, 24 czerwca 2016 Wydział Obsługi Klientów Skrytka Pocztowa 2108 90-959 Łódź Jan Kowalski ul. Sprawiedliwa 1 00-950 Warszawa
umowa kredytowa nr.xxx/2006 konto umowy:xxx rachunek ROR:xxx

ODWOŁANIE SIĘ DO DECYZJI mBank W SPRAWIE REKLAMACJI


Dotyczy:Odwołanie od decyzji mBank, z dnia 24 maja 2016, w sprawie reklamacji nr. REK146512650 w ramach umowy o kredyt hipoteczny nr xxx/2006  (dalej: Umowa)
Zastrzeżenie: Odpowiedź Banku na reklamację datowaną 24 maja 2016 została wysłana do mnie listem zwykłym, co spowodowało jej dostarczenie w bliżej nieokreślonym terminie, nie krótszym jednak niż kilka dni od daty sporządzenia. Proszę więc nie podnosić zarzutu przekroczenia 30 dni od daty otrzymania odpowiedzi. 
verte!
Działając na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym, w imieniu własnym składam zastrzeżenie co do:
Wykonania Umowy niezgodnie z prawem
Bank pomimo mojej jednoznacznej oraz podpartej argumentami…