wtorek, 28 lutego 2017

REK146512650 - REKLAMACJA - Zwrot nienależnie pobranych kwot NWW REKLAMACJA


dot. sposobu realizacji umowy o kredyt hipoteczny waloryzowany kursem CHF nr 00159095/2006 (dalej: Umowa)

Działając na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym, w imieniu własnym składam zastrzeżenie co do:
1. Wykonania Umowy niezgodnie z prawem


~ ~ ~ 


Zgodnie z obowiązującymi zasadami prawa oraz w związku poniższymi zapisami w Rejestrze klauzul niedozwolonych prowadzonym przez UOKiK dotyczących Umowy lub mających brzmienie identyczne z zapisami Umowy:

a) 6068 24 sie 12 12 cze 15 BRE Bank XVII AmC 2600/11 
"Jeżeli z upływem pełnych 36 miesięcy okresu ubezpieczenia nie nastąpi całkowita spłata zadłużenia objętego ubezpieczeniem ani inne zdarzenie kończące okres ubezpieczenia, ubezpieczenie podlega automatycznej kontynuacji, przy czym łączny okres ubezpieczenia nie może przekroczyć 108 miesięcy, licząc od miesiąca, w którym nastąpiła wypłata Kredytu. Kredytobiorca upoważnia mBank do pobrania środków tytułem zwrotu kosztów ubezpieczenia w wysokości 3,50% różnicy pomiędzy wymaganym wkładem własnym Kredytobiorcy, a wkładem wniesionym faktycznie, tj. [...] oraz zwrotu kosztów z tytułu kontynuacji przedmiotowego ubezpieczenia z rachunku wskazanego w par. 6 bez odrębnej dyspozycji"

b) 1797 06 sie 09 21 gru 09 Lukas XVII AmC 624/09 
"Kredytobiorca zobowiązuje się do ustanowienia następujących zabezpieczeń kredytu/zabezpieczenia docelowe: Przystąpienie do Generalnej Umowy Ubezpieczenia niskiego wkładu kredytów mieszkaniowych w TU Europa S.A. Okres ubezpieczenia wynosi <36/60> miesięcy. Składka ubezpieczeniowa w kwocie <kwota> zł płatna jest z góry za cały okres ubezpieczenia i nie podlega zwrotowi"

W związku z powyższym – w trybie reklamacyjnym - wzywam Bank do:

1. Zwrot nienależnie pobieranych sum pieniężnych związanych z ubezpieczeniem Niskiego Wkładu Własnego:
a) 3,223.50 
b) 2,896.43
c) 2,409.29

2. Zapłatę odsetek wynikających z nienależnego pobrania sum pieniężnych związanych z ubezpieczeniem Niskiego Wkładu Własnego: 
a) 3,223.50 od dnia 15-10-2006
b) 2,896.43 od dnia 2-10-2009 
c) 2,409.29 od dnia 1-10-2012

Informuję, że:
1. Lista pobranych sum pieniężnych, w postaci pozycji z wyciągu bankowego, znajduje się w Załączniku #1


~ ~ ~ 

Zaznaczam, że klauzule uznane za niedozwolone nie wiążą konsumenta od momentu zawarcia Umowy, co oznacza, że odsetki mają zostać naliczone od daty nienależnego pobrania sumy pieniężnej. 

Zaznaczam także, istotność w w/w sprawie uchwały składu 7 sędziów Sądu Najwyższego z dnia 20 listopada 2015 roku, sygnatura: III CZP 17/15.  Dla uwagi urzędnika odpowiadającego na reklamację, podkreślę, że SN orzekł w tej uchwale , że tzw. rozszerzona prawomocność wyroków uznających niedozwolony charakter postanowień umownych zawartych we wzorcach umownych odnosi się również do indywidualnych umów. Co oznacza, że dotyczy to Umowy. 

W przypadku rozpatrzenia reklamacji niezgodnie z moją wolą, wnoszę o precyzyjne poinformowanie o podstawach prawnych decyzji Banku. Wnoszę także o przedstawienie podstaw prawnych związanych ze stosowaniem zapisów Umowy, związanych z wymienionymi powyżej nielegalnymi zapisami.

W przypadku rozpatrzenia reklamacji niezgodnie z moją wolą lub udzielenia odpowiedzi w sposób sprzeczny z wymogami Ustawy z dnia 5 sierpnia 2015r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym, w szczególności art. 9:
1. skieruję skargę do Rzecznika Finansowego,
2. powiadomię Komisję Nadzoru Finansowego, że Bank prowadzi działalność z naruszeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

Zwracam uwagę na fakt, że odpowiedź wprowadzająca w błąd konsumenta może zostać uznana za nieuczciwą praktykę rynkową w rozumieniu Ustawy z dnia 23 sierpnia 2007r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym i/lub oszustwo w rozumieniu Kodeksu Karnego. 

Z poważaniem,
Ryszard Styczyński

Załącznik #1 - sumy pieniężne pobrane z rachunku w ramach ubezpieczenia NWW

15-Oct-06      PRZELEW WEWN TRZNY WYCHODZ•CY     NW 3,5% NR UM 00159095/2006 Z DN 05.09.2006- SK£ADKA NISKIEGO WKLADU DLA T.U. EUROPA         '41114020040000300231240156'    -3,223.50

2-Oct-09       R CZNE OBCI•ØENIE 00159095/2006-NWW ODNOWIENIE                            -2,896.43

1-Oct-12       PRZELEW WEWN TRZNY WYCHODZ•CY     ODNOWIENIE UNWW-00159095/2006         EUROPA DKD           '19114020040000370247678993'    -2,409.29

Załącznik #2 - obliczenia Banku sum pieniężnych w ramach ubezpieczenia NWW

Składka pierwotna (15.09.2006 – 31.08.2009):

kwota kredytu w PLN: 364 100,00 PLN
wartość nieruchomości w PLN: 340 000,00 PLN
LTV: 107,09%
maksymalne LTV bez ubezpieczenia NWW: 80,00%
LTV - maksymalne LTV bez ubezpieczenia NWW: 27,09%
kwota pierwotnego NWW w PLN: 92 100,00 PLN
stopa składki ubezpieczenia NWW: 3,50%
składka ubezpieczenia NWW w PLN: 3 223,50 PLN

Składka za I kontynuację (01.09.2009 – 31.08.2012):

ubezpieczyciel: EUROPA
stopa składki ubezpieczenia NWW: 3,50%
kwota pierwotnej składki w PLN: 3 223,50 PLN
kwota składki z podwyższenia w PLN: 0,00 PLN
kwota składki ubezpieczenia NWW w PLN: 3 223,50 PLN
obniżenie kwoty kredytu w PLN: 0,00 PLN
kwota pierwotnego NWW w PLN: 92 100,00 PLN
waluta waloryzacji kredytu: CHF
data pobrania pierwotnej składki: 2006-09-15
kwota uruchomiona kredytu w walucie: 150 379,98 CHF
saldo kredytu w walucie: 142 063,69CHF
kurs przeliczenia NWW: 2,4208
kwota pierwotnego NWW w walucie: 38 045,27 CHF
kwota spłaconego NWW w walucie: 8 316,29 CHF
kwota NWW pozostałego do spłaty w walucie: 29 728,98 CHF
kurs przeliczenia NWW pozostałego do spłaty: 2,7831
kwota NWW pozostałego do spłaty w PLN: 82 738,72 PLN
kwota składki ubezpieczenia NWW w PLN: 2 896,43 PLN

Składka za II kontynuację (01.09.2012 – 31.08.2015):

ubezpieczyciel: EUROPA
stopa składki ubezpieczenia NWW: 3,50%
kwota pierwotnej składki w PLN: 3 223,50 PLN
kwota składki z podwyższenia w PLN: 0,00 PLN
kwota składki ubezpieczenia NWW w PLN: 3 223,50 PLN
obniżenie kwoty kredytu w PLN: 0,00 PLN
kwota pierwotnego NWW w PLN: 92 100,00 PLN
waluta waloryzacji kredytu: CHF
data pobrania pierwotnej składki: 2006-09-15
kwota uruchomiona kredytu w walucie: 150 379,98 CHF
saldo kredytu w walucie: 131 490,11 CHF
kurs przeliczenia NWW: 2,4208
kwota pierwotnego NWW w walucie: 38 045,27 CHF
kwota spłaconego NWW w walucie: 18 889,87 CHF
kwota NWW pozostałego do spłaty w walucie: 19 155,40 CHF
kurs przeliczenia NWW pozostałego do spłaty 3,5936
kwota NWW pozostałego do spłaty w PLN: 68 836,85 PLN

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Polecany post

REK146512650 - wniosek RF do mBank

Odpowiedź mBank na wniosek RF: http://reklamacjembank.blogspot.com/2017/02/rek146512650-odpowiedz-mbank-do-rf.html Wniosek RF ...