REK507674050 - REKLAMACJA

Reklamacja dotykająca kwestii klauzul niedozowolonych opublikowanych w rejestrze UOKiK. Ważne jest, że klauzule te dotyczą tego samego wzorca umowy oraz tego samego przedsiębiorcy.


Do: 
mBank S.A.
kontakt@mbank.com.pl

Od: 
Ryszard Styczyński
ul. Sprawiedliwa 1
01-234 Warszawa
umowa kredytowa nr. 999999/2006
konto umowy: 999999
rachunek ROR: 999999
 REKLAMACJAdot. sposobu realizacji umowy o kredyt hipoteczny waloryzowany kursem CHF nr 999999/2006 (dalej: Umowa)

Działając na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym, w imieniu własnym składam zastrzeżenie co do:
1. Brzmienie Umowy niezgodnie z prawem


~ ~ ~ 


W związku poniższymi zapisami w Rejestrze klauzul niedozwolonych prowadzonym przez UOKiK dotyczących Umowy lub mających brzmienie identyczne z zapisami Umowy:

a) 6069 24 sie 12 12 cze 15 BRE Bank  XVII AmC 2600/11
"[…] dostarczania na żądanie mBanku, lecz nie częściej niż raz na 36 miesiące aktualnej wyceny nieruchomości/ograniczonego prawa rzeczowego, o której/ym mowa w § 2, określającej wartość rynkową nieruchomości/ograniczonego prawa rzeczowego, dokonanej zgodnie z wymogami mBanku przez rzeczoznawcę zaakceptowanego przez mBank lub do pokrycia kosztów sporządzania takiej wyceny zleconej przez mBank"

b) 6070 24 sie 12 12 cze 15 BRE Bank  XVII AmC 2600/11
"mBank może wypowiedzieć Umowę również w przypadku: […] 
2) zagrożenia terminowej spłaty Kredytu z powodu złego stanu majątkowego Kredytobiorcy,
3) znacznego obniżenia realnej wartości złożonego zabezpieczenia o ile Kredytobiorca nie ustanowi dodatkowego zabezpieczenia Kredytu,
4) ustanawiania na nieruchomości/ograniczonym prawie rzeczowym, o której/ym mowa w § 2 jakiegokolwiek ograniczonego prawa rzeczowego ani innych obciążeń na rzecz osób trzecich; jeżeli pogarsza to stan zabezpieczeń Kredytu, 
5) zbycia przez Kredytobiorcę nieruchomości/ograniczonego prawa rzeczowego, o której/ym mowa w § 2; jeżeli pogarsza to stan zabezpieczeń Kredytu,
6) wypowiedzenia Umowy rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego eKonto, 
7) naruszenia przez Kredytobiorcę innych warunków i obowiązków określonych w Umowie"


W związku z powyższym – w trybie reklamacyjnym - wzywam Bank do:
1. Pisemne potwierdzenie nieważności punktów umowy odpowiadającym powyższym klauzulom niedozwolonym~ ~ ~ 


Zaznaczam, istotność w w/w sprawie uchwały składu 7 sędziów Sądu Najwyższego z dnia 20 listopada 2015 roku, sygnatura: III CZP 17/15.  Dla uwagi urzędnika odpowiadającego na reklamację, podkreślę, że SN orzekł w tej uchwale , że tzw. rozszerzona prawomocność wyroków uznających niedozwolony charakter postanowień umownych zawartych we wzorcach umownych odnosi się również do indywidualnych umów. Co oznacza, że dotyczy to Umowy. 

W przypadku rozpatrzenia reklamacji niezgodnie z moją wolą, wnoszę o precyzyjne poinformowanie o podstawach prawnych decyzji Banku. Wnoszę także o przedstawienie podstaw prawnych związanych ze stosowaniem zapisów Umowy, związanych z wymienionymi powyżej nielegalnymi zapisami.

W przypadku rozpatrzenia reklamacji niezgodnie z moją wolą lub udzielenia odpowiedzi w sposób sprzeczny z wymogami Ustawy z dnia 5 sierpnia 2015r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym, w szczególności art. 9:
1. skieruję skargę do Rzecznika Finansowego,
2. powiadomię Komisję Nadzoru Finansowego, że Bank prowadzi działalność z naruszeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

Zwracam uwagę na fakt, że odpowiedź wprowadzająca w błąd konsumenta może zostać uznana za nieuczciwą praktykę rynkową w rozumieniu Ustawy z dnia 23 sierpnia 2007r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym i/lub oszustwo w rozumieniu Kodeksu Karnego. 


Z poważaniem, 
Ryszard Styczyński 

Odpowiedź Banku: http://reklamacjembank.blogspot.com/2016/07/rek507674050-odpowiedz-banku.html

Oprotestowanie odpowiedzi Banku: http://reklamacjembank.blogspot.com/2016/07/rek507674050-oprotestowanie-odpowiedzi.html

Odpowiedź mBank:
/nieistotna/

Wniosek RF do mBank:
http://reklamacjembank.blogspot.com/2017/02/rek507674050-wniosek-rf-do-mbank.html

Odpowiedź mBank na wniosek RF:
http://reklamacjembank.blogspot.com/2017/02/rek507674050-odpowiedz-mbank-do-rf.html

Wniosek do UOKiK w sprawie stanowiska mBank:
http://reklamacjembank.blogspot.com/2017/02/rek507674050-wniosek-do-uokik-w-sprawie.html

Komentarze

Popularne posty z tego bloga

REK146512650 - odpowiedź mbank na reklamację

REK146512650 - wniosek RF do mBank

REK894850873 - odpowiedź mBank w sprawie pisma RF (zasada walutowości)